Υπεύθυνη φροντίδα (stewardship): Προστατεύοντας αυτό που μετράει πιο πολύ  

Stewardship and Safe Handling
Stewardship and Safe Handling

Μέσω του Product Stewardship, η DuPont ™ έχει δεσμευτεί για την υπεύθυνη και υποδειγματική φροντίδα όλων της των προϊόντων
Αυτό περιλαμβάνει τη συμμόρφωση τόσο με τα παγκόσμια πρότυπα, όσο και με τις τοπικές νομοθεσίες και κανονισμούς

Υπεύθυνη φροντίδα (stewardship) σημαίνει να διασφαλίζεις την ασφαλή και ορθή χρήση ενός προϊόντος, καθ όλη την διάρκεια κύκλου ζωής του: από την ανακάλυψη και τη χρήση του, μέχρι και την αποκομιδή του. Έτσι οι οδηγίες που περιέχουν οι ετικέτες των προϊόντων μας είναι σαφείς και συνοπτικές, ώστε να γίνονται αμέσως κατανοητές

Έχουμε εντοπίσει 3 βασικές προτεραιότητες ασφαλείας για ουσιαστικό Product Stewardship

Αποθήκευση και αποκομιδή
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα εάν δεν τύχουν της ενδεδειγμένης μεταχείρισης και αποθήκευσης, μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα
Στη DuPont ™, παρέχουμε πληροφορίες και εκπαίδευση στους συνεργάτες μας σχετικά με το πώς πρέπει να χειρίζονται και αποθηκεύονται τα προϊόντα μας.

Μερικοί βασικοί κανόνες:

  • Όλα τα προϊόντα πρέπει να αποθηκεύονται στην αυθεντική τους συσκευασία και η ετικέτα τους να διατηρείται ευανάγνωστη
  • Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης πρέπει να έχουν επαρκή αερισμό και φως και να εξασφαλίζουν προστασία των προϊόντων από ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.
  • Τα γεωργικά φάρμακα πρέπει να φυλάσσονται κλειδωμένα και μακριά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα .
  • Τα υλικά συσκευασίας μετά τη χρήση του προϊόντος, πρέπει να ξεπλένονται 3 φορές και να παραδίνονται στους ειδικούς χώρους συλλογής για την περεταίρω νόμιμη και ασφαλή διάθεσή τους.
  • Κατά τον χειρισμό των γεωργικών φαρμάκων πρέπει να λαμβάνονται τα αναγραφόμενα στην ετικέτα μέτρα προσωπικής προστασίας.
  • Τα μέσα προσωπικής προστασίας πρέπει να φυλάσσονται σε μέρος διαφορετικό από τα προϊόντα.

Ασφαλής μεταφορά
Η μεταφορά των φυτοπροστατευτικών προϊόντων οφείλει να συνάδει με τους κανόνες μεταφορών κάθε χώρας.
Τα οχήματα μεταφοράς πρέπει διαθέτουν τον απαραίτητο προστατευτικό εξοπλισμό για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως πυροσβεστήρες, ειδικά γάντια και μπότες κλπ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δελτία δεδομένων ασφαλείας και λοιπά πιστοποιητικά και να μεταφέρονται ξεχωριστά από ανθρώπους, ζώα ή τρόφιμα

Ορθή χρήση
Οι άνθρωποι που εφαρμόζουν τα γεωργικά φάρμακα, οφείλουν να προστατεύουν τον εαυτό τους. Πρέπει να φορούν τα συνιστώμενα κατά περίπτωση μέσα ατομικής προστασίας και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες ανάμιξης, χειρισμού και εφαρμογής. Πρέπει επίσης να γνωρίζουν το διάστημα επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό, ή το διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία εφαρμογή μέχρι τη συγκομιδή.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.