Μεταφερθέντα Προϊόντα

Τα παρακάτω προϊόντα έχουν μεταφερθεί στην FMC. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την FMC Ελλάδος. http://www.fmc.com.agsolutions

LABEL & MSDS INFORMATION

PRODUCTS PDF'S SDS
Coragen® 20SC Label SDS
Altacor® 35WG Label SDS
Avaunt® 15 EC Label SDS
Steward® 30WG Label SDS
Granstar® 50SG Label SDS
Granstar® Extra SG Label SDS
Guliver® 50WG Label SDS
Granstar® Combi SG Label SDS
Safari® 50SG Label SDS
Venzar® WP Label SDS

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μονο για ενημέρωση. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣHΣ. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.