Παγκόσμια πολιτική απορρήτου πληροφοριών

Παγκόσμιες κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων

Οι παρόντες κανόνες καθορίζουν δέσμευση της εταιρείας DuPont για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, που από την εταιρεία DuPont συλλέγονται ή χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εμπορικής δραστηριότητάς της. Το πεδίο εφαρμογής αυτών των αρχών περιλαμβάνει τη συλλογή και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων, των πελατών, των προμηθευτών και των τρίτων. Η εταιρεία DuPont σε παγκόσμια κλίμακα θα δημιουργεί και θα διατηρεί εμπορικές διαδικασίες, που είναι σύμφωνες με τις παρούσες αρχές και θα εξασφαλίσει το ίδιο και για τις θυγατρικές εταιρείες της.

Σεβόμαστε το δικαίωμα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ατόμων.

Η εταιρεία DuPont προσχωρεί στην προστασία των προσωπικών δεδομένων με τη σοβαρότητα και δεσμεύεται να διατηρεί τις νομικές απαιτήσεις σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  Η εταιρεία DuPont θα διεξάγει περιστασιακά ελέγχους των διαδικασιών για τη συλλογή, τη χρήση και τη διαθεσιμότητα των προσωπικών πληροφοριών για να εξασφαλιστεί η τήρηση των ισχυόντων νόμων και κανονισμών.

Ανακοινώνουμε, ότι συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα

Η εταιρεία DuPont θα ανακοινώσει, ότι ετοιμάζεται να συλλέγει προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όλες οι ενημερώσεις θα εξηγούν την αναγκαιότητα των προκείμενων πληροφοριών και θα περιγράφουν τον τρόπο χρήσης τους.

Λαμβάνουμε ρητή συναίνεση για τα ευαίσθητα δεδομένα/opt-in.

Στα πλαίσια που απαιτείται από το ισχύον δίκαιο, η εταιρεία DuPont θα διατηρεί τις διαδικασίες για να διασφαλιστεί, ότι οι ευαίσθητες πληροφορίες θα συλλέγονται με ρητή συναίνεση.

Επεξεργαζόμαστε και διανέμουμε τις πληροφορίες σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η εταιρεία DuPont θα συλλέγει και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, που χορηγήθηκαν. Η εταιρεία DuPont ωστόσο μπορεί να αποφασίσει να αφαιρέσει τους αναγνωρίσιμους παραμέτρους από τα συλλεγμένα προσωπικά δεδομένα και τις τελικές πληροφορίες μπορεί στη συνέχεια να τις χρησιμοποιήσει για στατιστικούς, ιστορικούς, επιστημονικούς ή άλλους σκοπούς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εξασφαλίζουμε την ασφάλεια των πληροφοριών.

Η εταιρεία DuPont θα αφιερώσει από την εμπορική άποψη εύλογη προσπάθεια για την εξασφάλιση της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων και την προστασία της πληρότητας των πληροφοριών αυτών.

Παρέχουμε στα άτομα πρόσβαση και δυνατότητα διόρθωσης των δεδομένων τους.

Η εταιρεία DuPont σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο θα διατηρεί από την εμπορική άποψη εύλογες διαδικασίες, που θα επιτρέπουν στα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά τους δεδομένα, που συλλέχθηκαν, και εάν είναι απαραίτητο, τη δυνατότητα να διορθώσουν οποιοδήποτε από τα δεδομένα αυτά που είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, ή τα προσωπικά τους δεδομένα να τα αφαιρέσουν εντελώς.

Απαιτούμε, οι τρίτοι, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα της εταιρείας DuPont, να τηρούν την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρεία DuPont θα απαιτεί, οι τρίτοι, οι οποίοι τα προσωπικά δεδομένα από  την εταιρεία DuPont αποκτούν ή στην εταιρεία DuPont παρέχουν, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων που παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης, τα προσωπικά δεδομένα να τα προστατεύουν κατάλληλα.

Εξασφαλίζουμε τρόπο λύσης των καταγγελιών.

Η εταιρεία DuPont θα δημοσιεύσει τις διαδικασίες για την αντίδραση στις καταγγελίες σχετικά με τις τυχών αποκλίσεις από τις καθιερωμένες διαδικασίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Θα διαθέτουμε τα προσωπικά δεδομένα, αν απαιτείται από το νόμο ή με βάση δικαστικής απόφασης.

Η εταιρεία DuPont βάση της συγκατάθεσης ή σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους ή τη δικαστική εντολή, θα συλλέγει, χρησιμοποιεί, μεταβιβάζει, ή θα θέτει σε διάθεση τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διαδικασίες, για τις οποίες δε σχετίζεται υποχρέωση κοινοποίησης (για παράδειγμα σε σχέση με την έρευνα της εγκληματικής δραστηριότητας).  

Θα συντονίσουμε τις διαδικασίες μας που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους με τις αρχές της εταιρείας DuPont.

Η εταιρεία DuPont θα συντονίσει τις διαδικασίες της, τις αρχές, τις πορείες και τις οδηγίες για τους ανθρώπινους πόρους έτσι, ώστε να είναι σύμφωνες με τις παρούσες αρχές.

Επιφυλασσόμαστε το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων αρχών.

Η εταιρεία DuPont επιφυλάσσεται το δικαίωμα ρύθμισης και βελτίωσης των παρόντων αρχών ή των σχετικών εμπορικών διαδικασιών οποτεδήποτε.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων της εταιρεία μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

Αναθεώρηση 6 Οκτώβριος 2016